کاربست شیوه عقلی- اجتهادی در بازتفسیری نوین از سرگذشت اولین قتل تاریخ، آیه سی‌و دوم سوره مائده ﴿مَن قَتَلَ نَفْسا بِغَیرِ نَفْسٍ .....﴾