هزینه ها

***ارسال مقاله و داوری مقالات در نشریه فقه، حقوق و علوم جزا رایگان می باشد***

پس از انجام فرایند داوری و در صورت پذیرش نهایی مقاله

هزینه صدور نامه پذیرش: 130 هزار تومان (یک میلیون و سیصد ریال)

هزینه ویراستاری و انتشار مقاله: 400 هزار تومان (چهار میلیون ریال)