محورهای دریافت مقالات

فصلنامه «فقه، حقوق و علوم جزا» در محور اصلی «پژوهش در حوزه حقوق» به انتشار دستاوردهای اصیل پژوهشگران در قالب مقالات علمی مروری، ترویجی و پژوهشی می پردازد. 


محور اصلی نشریه

  • فصلنامه‌ به‌ مقاله‌هایی ‌ که‌ در زمینه حقوق‌‌ باشد اولویت‌ خاصی‌ نسبت‌ به ‌سایر مقاله‌ها ‌ قائل‌ است‌.

موضوعات نشریه

  • حقوق تجارت بین الملل
  • حقوق جزا و جرم شناسی
  • حقوق خصوصی
  • حقوق عمومی
  •  اصول فقه
  •  حقوق جزا و جرم شناسی
  •  حقوق مدنی
  •  فقه

 برخی موضوعات پیشنهادی نشریه در بالا آورده شده است و الزاما به موارد ذکر شده محدود نمی باشد.


نشریه از مقالات با هر دو رویکرد کیفی و کمی استقبال می نماید. جهت اطلاعات بیشتر به بخش راهنمای نویسندگان در پایگاه اینترنتی نشریه مراجعه نمائید.