هیئت تحریریه

       سردبیر مجله:

              

 1. موسی سعادتی : 
  استادیار گروه جامعه شناسی دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره)

  مدیرمسئول مجله:
 2. اسدا... ضیا
  استاد تمام دانشکده علوم اجتماعی موسسه تاج افغانستان

  اعضای هیئت تحریریه:
 3. زینب سنچولی
  استادیار گروه فقه و حقوق دانشگاه آزاد اسلامی زاهدان

 4. حمد ایوب یوسفزی
  استاد تمام دانشکده حقوق دانشگاه بلخ افغانستان

 5. آرمین امینی
  دانشیاردانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج

 6. محمدرضا ایروانی
  استاد یار دانشکده علوم انسانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد خمینی شهر

 7. سید میر صالح حسینی جبلی
  دانشیار گروه فقه و حقوق دانشگاه جامعه المصطفی لعالمیه


 8. محمدعلی خالدیان
  دانشیار گروه فقه و حقوق دانشگاه جامعه المصطفی لعالمیه

  کارشناس مجله:
 9. مونا فتاحی
  آدرس ایمیل: joce@webmail.hekmat-qom.ac.ir