هیئت تحریریه

       سردبیر مجله:

  

دکتر احمد ایوب یوسفزی
استاد تمام دانشکده حقوق دانشگاه بلخ افغانستان

 


مدیرمسئول مجله:

دکتر اسدا... ضیا

استاد تمام دانشکده علوم اجتماعی موسسه تاج افغانستان

 

 

اعضای هیئت تحریریه:

  

1. دکتر موسی سعادتی
استادیار گروه جامعه شناسی دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره)

Email: Moosa.saadati@joce.ir

2. دکتر اسدا... ضیا

استاد تمام دانشکده علوم اجتماعی موسسه تاج افغانستان

Email: Asadallah.zia@joce.ir


3. دکتر احمد ایوب یوسفزی
استاد تمام دانشکده حقوق دانشگاه بلخ افغانستان

Email: ahmadayoub.yousefzi@joce.ir


4. دکتر آرمین امینی
دانشیاردانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج

Email: Armin.amini@joce.ir

5. دکتر سید میر صالح حسینی جبلی
دانشیار گروه فقه و حقوق دانشگاه جامعه المصطفی لعالمیه

Email: Mirsaleh.hosseini@joce.ir

6. دکتر محمدعلی خالدیان
دانشیار گروه فقه و حقوق دانشگاه جامعه المصطفی لعالمیه

Email: Mohammada.khaledian@joce.ir

7. دکتر زهرا حسینی فر

استاد، دانشکده حقوق، دانشگاه ملبورن، استرالیا.

Email: Zaha.hosseinifar@joce.ir

8. دکتر فرزاد پارسا

دانشیار و عضو هیئت علمی، گروه فقه شافعی، دانشکده علوم انسانی و اجتماعی، دانشگاه کردستان، سنندج، ایران.

Email: Farzad.parsa@joce.ir

9. دکتر حسین صابری

استاد، گروه آموزشی فقه و مبانی حقوق اسلامی، دانشکده الهیات و معارف اسلامی، دانشگاه فردوسی مشهد

Email: Hosein.saberi@joce.ir

10. دکتر پرویز باقری

دانشیار و عضو هیئت علمی، گروه حقوق، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه ایلام، ایلام، ایران

Email: parviz.bagheri@joce.ir

11. دکتر داود فیض

استاد، گروه انقلاب اسلامی، دانشگاه معارف اسلامی.

Email: davood.feiz@joce.ir

 

 

هیئت تحریریه مدعو:

12. دکتر فاطمه زارعی

استادیار دانشکده حقوق، دانشگاه آزاد اسلامی واحد صفاشهر

Email: Fateme.zarei@joce.ir


13. دکتر مهرزاد شیری

استادیار، عضو هیئت علمی دانشکده حقوق، دانشگاه آزاد اسلامی شیراز.

Email: Mehrzad.shiri@joce.ir

 

کارشناس مجله:

مونا فتاحی
آدرس ایمیل: info@joce.ir