درباره ما

فصلنامه «فقه، حقوق و علوم جزا» در محور اصلی «حقوق» به انتشار دستاوردهای اصیل پژوهشگران در قالب مقالات علمی مروری، ترویجی و پژوهشی می پردازد


 

محور اصلی نشریه

  • فصلنامه‌ به‌ مقاله‌هایی ‌ که‌ در زمینه مسائل‌ فقهی و حقوقی ایران‌ باشد اولویت‌ خاصی‌ نسبت‌ به ‌سایر مقاله‌ها قائل‌ است‌.

 

موضوعات نشریه

  • ابعاد فقهی-حقوقی قانون مدنی
  • حقوق مدنی تطبیقی
  • حقوق تجارت
  • آیین دادرسی مدنی
  • حقوق اقتصادی
  • حقوق پژشکی
  • سایر شاخه های فقه و حقوق 

 برخی موضوعات پیشنهادی نشریه در بالا آورده شده است و الزاما به موارد ذکر شده محدود نمی باشد.


 

نشریه از مقالات با هر دو رویکرد کیفی و کمی استقبال می نماید. جهت اطلاعات بیشتر به بخش راهنمای نویسندگان در پایگاه اینترنتی نشریه مراجعه نمائید.