ارزیابی ضمان در انتقال بیماری های مسری با تاکید بر کرونا از دیدگاه مذاهب اسلامی