حقوق و تعهدات قائم مقام تجاری در قوانین ایران و انگلستان