بازشناسی تأثیر معنویت بر گزاره‌های اخلاقی (مطالعه موردی صداقت) با رویکردی بر آیات و روایات