بررسی تطبيقی جهل قصوری و تقصيری در فقه و قوانين موضوعه ی ايران و فرانسه