بررسی بنیاد سیاسی و حقوقی رژیم غاصب اسرائیل و تاثیرآن بر امنيت ملی جمهوری اسلامی ایران