بررسی ، آینده نگری و پیشرفتهای مهم در درمان و جلوگیری از گسترش بیماریCovid19(از منظرحقوق بشر دوستانه)