تعهدات فروشنده و خریدار در عقد بیع با تطبیق در کنوانسیون بیع بین المللی