واکاوی رویکرد جدید طرح خاورمیانه بزرگ در استراتژی و امنیت بین المللی آمریکا ازمنظر حقوق بشر