بررسی جایگاه افغانستان در استراتژی امنیت ملی امریکا از منظرحقوقی و سیاسی