واکاوی پيشگيري انتظامي در شبکه‌هاي اجتماعي و تاثیر آن بر اغتشاشات شهري