رویکردی به اظهارنامه و ایرادات آن با نگاهی به قوانین خاص