بررسی برابری یا عدالت جنسیتی، از دیدگاه اسلام و سند( 2030)