بررسی پدیده تروریسم و چگونگی مقابله با تهدیدات آنبررسی پدیده تروریسم و چگونگی مقابله با تهدیدات آن