تحلیل محتوای قرار موقت دیوان بین المللی دادگستری در قضیه نقض معاهده مودت و روابط اقتصادی و حقوق کنسولی بین ایران و امریکا 1955 (ایران علیه امریکا)