ساختار نشریه

صاحب امتیاز: انجمن پژوهش های علمی فقه و حقوق

ناشر: انتشارات فرزانگان دانش

سردبیر: دکتر مهدی اسماعیلی

------------------------

اعضای هیئت تحریریه:

  1. دکتر مصطفی صادقی نژاد پاریزی : گروه حقوق خصوصی، دانشگاه دولتی خوارزمی تهران
  2. زهرا بذرگر: گروه حقوق کیفری و جرم شناسی، دانشگاه علوم و تحقیقات یزد.
  3. میثم موسی زاده: گروه حقوق کیفری و جرم شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی چالوس.
  4. جلال الدین حسابی: گروه حقوق، دانشگاه آزاد اسلامی رشت.
  5. ابوالفتح خالقی : گروه حقوق جزا و جرم شناسی، دانشگاه قم.
  6. سهیل ذوالفقاری : گروه حقوق خصوصی، دانشگاه آزاد اسلامی اراک.
  7. سید علی مستجاب الدعواتی: مدرس دانشگاه و مشاور جوان رئیس دانشگاه ادیان و مذاهب قم.
  8. دکتر احسان پهلوانی فرد: گروه حقوق بین الملل، دانشگاه آزاد قشم.