بررسی شروط مقترن به عقد بیع در فقه حنفی و قانون مدنی افغانستان