بررسی عوامل ایده های هنجاری اتحادیه اروپا نسبت به وضعیت بحرانی عرصه بین الملل از منظر حقوق بشر