بررسی اختیارات حقوقی و سیاسی رهبری در نظام نیمه ریاستی نیمه پارلمانی جمهوری اسلامی ایران با حق وتوی رئیس جمهور در نظام ریاستی آمریکا