واکاوی آثار وجود شاهد، اعتبار شهادت پیامدهای آن در دعاوی حقوقی