بررسی رابطه حقوق و عدالت از منظر فرهنگی و اسلامی(ابعاد و رویکردها)