بررسی مقایسه ای سکوت در معاملات تجاری و حقوق مدنی با در نظر گرفتن دیدگاه فقهی